Newsletter
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:
 
ALKIN s.r.o., Michalská 477/1, 059 18 Spišské Bystré, v zastúpení konateľ Ján Alžbetkin, podľa §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

 

vydáva

 

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

 

čl. 1

Základné ustanovenia

 

 1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu a prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.
 2. Dopravca podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť ALKIN s.r.o.., Michalská 477/1,  059 18 Spišské Bystré, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14627/P, ktorá podniká v cestnej nákladnej doprave.
 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave.
 4. Prevádzková činnosť dopravcu je povinnosť vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s vydaným povolením a licenciou Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a s týmto prepravným poriadkom na území EÚ, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.
 5. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.


čl. 2

Rozsah, charakter a druhy prepráv nákladnej cestnej dopravy vykonávanej dopravcom

 

 1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:

a)      vnútroštátna cestná nákladná doprava

b)      medzinárodná cestná nákladná doprava

 

 1. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy:

a)      vozové zásielky,

b)      kusové zásielky,

c)      sypké substráty,

d)     iné prepravy vykonáva dopravca na základe podrobných objednávok prepravcov.

 

 1. Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa na hmotnosť

a)      ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,

b)      ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,

c)      ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.

Zásielky, ktoré nespadajú do definície vozových zásielok podľa tohto bodu, sa považujú za kusové, okrem tekutín, piesku, štrku alebo zeminy, ktoré sú v skupine sypkých substrátov.

 

 1. Za prikládku (dokládku) sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

 

 1. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozidlového parku

a)      preprava priemyselných výrobkov a tovarov,

b)      preprava sypkých substrátov (piesok, štrk, zemina a pod.)

c)      preprava potravín, nealkoholických nápojov, piva a pod.

d)     preprava iných druhov tovarov, na základe objednávok prepravcu.

 

čl. 3

Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave

 

 1. Dopravca je povinný

a)      vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,

b)      zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o náklad.

c)      byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám,

d)     označiť každé vozidlo určené na podnikanie obchodným menom,

e)      zabezpečiť, aby v každom vozidle používanom na podnikateľské účely bol

doklad o oprávnení podnikať

f)       zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali

alebo garážovali vo vlastných priestoroch alebo na vymedzených stanovištiach

v obci, ak obec zriadila na takéto účely vymedzené priestory.

g)      zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej

spôsobilosti.

 

2.   Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné

      podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla

      a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je

      povinný vykonať prepravu (ďalej len „prepravná povinnosť“).

 

3.   Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec

     (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto

              určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

 

4.   Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu

      v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca

      písomne potvrdil prevzatie zásielky.

 

5.   Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný

      odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ

      zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich

      nesprávnosťou.

 

6.  Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal

     dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od

     uzavretia zmluvy.

 

7.  Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v

     dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota

     plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

 

8.   Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak

      má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu

      ukončenie prepravy.

 

9.   Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať,

      aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené

      inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

 

10. Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú

      peňažnú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný úkon, platia

      primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich

      zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

 

11.  Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu

                 zmluvy o preprave nákladu podľa §765 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb.

                 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

          12.  Náležitosti zmluvy o preprave vecí (nákladu) vychádzajú z § 610 až 629 Obchodného

                 zákonníka a z § 765 až 773 Občianskeho zákonníka.

3.1. Zmluvou o preprave vecí (nákladu) sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví      vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého miesta (miesta určenia) a  vydá ju určenému príjemcovi a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu

3.2. Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

3.3.Podľa zmluvy môže byť dopravca povinný vydať odosielateľovi pri prevzatí zásielky na prepravu náložný list.

3.4.Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie                                                                                                                         zásielky v súlade s obsahom tejto listiny. Dopravca je povinný zásielku vydať osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba náložný list predloží a potvrdí na  ňom prevzatie zásielky.

3.5. Náložný list môže znieť na doručiteľa, na meno určitej osoby alebo na jej rad.

3.6. Práva z náložného listu na doručiteľa sa prevádzajú odovzdaním náložného listu       osobe, ktorá má tieto práva nadobudnúť. Práva z náložného listu na meno možno  previesť na inú osobu podľa ustanovení o postúpení pohľadávky. Práva z náložného   listu vystaveného na rad oprávnenej osoby možno previesť vyplneným, alebo nevyplneným rubopisom. Ak nie je v náložnom liste uvedené na čí rad je vydaný, platí,          že je vydaný na rad odosielateľa.

3.7.Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:

 

a)      názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne

bydlisko fyzickej osoby dopravcu,

b)      označenie prepravovanej veci,

c)      údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu,

prípadne údaj, že bol vydaný na jej rad,

d)     množstvo alebo hmotnosť prepravovanej veci

e)      miesto určenia

f)       miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu

 

                3.8  Dopravca je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou

                       spôsobilosťou a v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri

                       pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky

                       dopravcom.

               3.9  Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný dodať zásielku

                      príjemcovi, alebo ak má podľa zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku

                      vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

              3.10 Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď

                      požiada o vydanie zásielky po jej dodaní do miesta určenia alebo po uplynutí

                      lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj

                      nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi

                      nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. Ak určí

                      odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcov, nadobúda táto osoba práva zo

                      zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

 

13.   Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iného dopravcu, pritom zodpovedá,

        akoby prepravu uskutočňoval sám.


čl. 4

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom

 

 

 1. Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi

   správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú

   dopravcovi porušením tejto povinnosti.

 

 1. Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu objednať. Postačuje aj forma objednávky

   faxom, e-mailom s elektronickým podpisom alebo scan podpísanej objednávky

   formou prílohy e-mailu, prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná

   forma objednávky, pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.

 

 1. Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv.

      Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie

      medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.

      Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy

      a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej

      zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:

 

          a) identifikačné údaje (názov, sídlo, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa

             potreby aj iné kontaktné údaje) objednávateľa prepravy,

          b) informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť a hmotnosť vrátane obalu a aj

              palety), počet kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.)

          c) podrobný popis požadovanej činnosti (či sa jedná o prepravu, nakladanie,

              vykladanie, prekladanie a pod.),

          d) požadované vozidlo alebo mechanizmus,

          e) miesto pristavenia vozidla alebo mechanizmu a miesto určenia zásielky,

          f) ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky

          g) dohodnutú odplatu a podmienky za vykonanie prepravy, t.j. spôsob kalkulácie výslednej ceny, spôsob platby a lehota splatnosti,

          h) pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu

               poškodenia,

          i) špecifické požiadavky odosielateľa na prepravu.

 

4.  Objednávka musí obsahovať nasledujúce slovné spojenie: "Záväzne si u Vás

     objednávame..." alebo "Objednávame si u Vás ....".

 

5.  Neobjednávajú sa prepravy:

 

    a) ktoré sa vykonávajú pravidelne na podklade zvláštnej dohody (napr. prepravy na          rozvozových alebo zvozových linkách prevádzkovaných podľa cestovného

          poriadku, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje). Okolnosť, že ide o prepravy,

              ktoré nie je potrebné objednávať, musí byť v rámcovej zmluve uvedená

         b) pri prepravách z vyhradeného zdroja. Tu za odosielateľa objednáva prepravu na

             určité obdobie prevádzkovateľ zdroja, pokiaľ v podmienkach vyhlásených pre

             vyhradenú prepravu nebolo stanovené inak.

 

6.      Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky

         dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni, pokiaľ nebolo

         dohodnuté inak.

 

7.      Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný

         odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ

         zodpovedá za škodu spôsobnú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich

         nesprávnosťou.

 

8.      Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene

         zásielky ako je bežná trhová cena.

 

9.      Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 166 000,-€ je objednávateľ povinný

         oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti

         dopravcu pri preprave zásielke.

 

10.   Objednávateľ je povinný dopravcovi na požiadanie písomne potvrdiť objednávku

        prepravy.

 

11.   Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

 

12.   Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a

       dopravcom:

 

      a) prijatím objednávky,

      b) ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať, tak započatím prepravy,

      c) prevzatím zásielky k preprave.

 

13. Objednávka je prijatá:

 

      a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej (e-mailovej) dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, cene a spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo

      b) okamžikom, keď písomne, faxom, e-mailom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdí dopravca objednávateľovi prijatie objednávky. Ak objednávateľ žiada takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,

      c) započatím objednanej prepravy dopravcom, pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.

 

14. Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca

      požadovať od objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 80 % z dohodnutej

      ceny resp. predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite

      potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).

 

15. Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému

       príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.

 

16. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených

       týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

 

17. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá

      v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

 

18. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak

      zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.

 

19. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má

      nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

 

20. Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o

      vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam

      mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na

      zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s

      pokynmi danými mu odosielateľom. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so

      zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu,

      nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

 

21. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči

      odosielateľovi za zmluvy týkajú sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto

      pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

 

22. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné

      právo k zásielke dokiaľ s ňou môže nakladať.

 

23. Ak viazne na zásielke niekoľko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť

      pred záložnými právami prv vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť pred

      záložným právom zasielateľa.

 

 

čl. 5

Zodpovednosť za škody a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy

 

 

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až

    do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení

    odbornej starostlivosti.

2. Dopravca za škodu na zásielke nezodpovedá, ak bola spôsobená:

 

    a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

    b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu, vrátane obvyklého úbytku alebo

    c) vadným obalom, na čo dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na

       prepravu zápisom v nákladnom liste. Ak neupozornil dopravca na vadnosť

       obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku

       vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

    d) osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť.

 

3  Pri škode na zásielke vniknutej podľa bodu 2 čl. 5 je dopravca povinný vynaložiť

   odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia. Dopravca zodpovedá za škodu na

   zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže

   ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

4. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke

    vzniknutej od jej podania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie

    zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu

    spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

 

5.  Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny

    odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takýmito pokynmi, môže dopravca zásielku

    vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

 

6. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala

    stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu (odovzdaná

    dopravcovi).

 

7.  Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú

     mala stratená alebo zničená zásielka v čase je prevzatia dopravcom a cenou, ktorú by v

     tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka. Ak je účelne vykonať

     opravu, dopravca znáša náklady opravy. Dopravca za uvedené škody v bode č. 6 a7

     tohto článku zodpovedá do hodnoty 10 000,-EUR.

 

8.  Za iné škody z nákladnej cestnej dopravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty.

 

9.    Dopravca zodpovedá prepravcovi za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty len

       do výšky dovozného.

 

10.  Za škodu spôsobenú prepravcovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už

       dohodnutá prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov

       spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

 

11. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od

      vydania zásielky príjemcovi, alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich

       mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

 

12. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom

      svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce

      oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel

      prepravnej listiny.

 

13. Ustanovenia zmluvy, ktorou sa obmedzuje zodpovednosť dopravcu ustanovená podľa

       tohto prepravného poriadku, sú neplatné.